Skip to content

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia (art. 500 § 21 k.s.h.) 2023

 

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia (art. 500 § 21 k.s.h.)

 

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą: Ecommerce Mastery sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000714755, NIP: 1132959266, REGON: 369077407, o kapitale zakładowym 128.000,00 zł, jako spółką przejmującą („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą: Estorelabs sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000977346, NIP: 7011092995, REGON: 522327100, o kapitale zakładowym 32.000,00 zł, jako spółką przejmowaną („Spółka Przejmowana”), Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, działając na podstawie art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm., dalej: k.s.h.) w dniu 31 lipca 2023 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd, na podstawie art. 500 § 21 k.s.h., niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami.

https://ecommercemastery.pl/plan_polaczenia_i_zalaczniki.pdf